სარჩევი

№3 (13) 2023

ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ ᲓᲐ ᲒᲚᲝᲑᲐᲚᲣᲠᲘ ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ
CULTURE AND GLOBAL CHALLENGES

ხელოვნებისა
და მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული

International Journal of Arts
And Media Researches

ვრცლდ / read more…

ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIES

გლობალური გამოწვევები მსოფლიო დრამატურგიასა და უახლეს ქართულ საშემსრულებლო ხელოვნებაში. მარინე (მაკა) ვასაძე

მარინე (მაკა) ვასაძე
გლობალური გამოწვევები მსოფლიო დრამატურგიასა და უახლეს ქართულ საშემსრულებლო ხელოვნებაში

Marine (Maka) Vasadze
Global Challenges in World Dramaturgy and Modern Performing Art in Georgia

ᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     FILM STUDIES

სულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში. მაია ლევანიძე

მაია ლევანიძე
სულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში

Maia Levanidze
Changing spiritual and moral values in the culture of the 21st century

სულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში. ანდრონიკა მარტონოვა

ანდრონიკა მარტონოვა
სულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში

Andronika Màrtonova
Between Soul searching and Happiness in Far East`s Cultures

ბერნჰარდ შლინკის რომანი „წამკითხველი“ და მისი სტივენ დოლდრისეული 2008 წლის კინოადაპტაცია – დანაშაულის და სასჯელის რეცეფცია. მანანა პაიჭაძე

მანანა პაიჭაძე
ბერნჰარდ შლინკის რომანი „წამკითხველი“ და მისი სტივენ დოლდრისეული 2008 წლის კინოადაპტაცია – დანაშაულის და სასჯელის რეცეფცია

Manana Paitchadze
The Reader/Der Vorleser by Bernhard Schlink and Its 2008Film Adaptation by Stephen Daldry: Concept of Guilt and Punishment

გამოწვევები კინოსა და პერფორმანსისთვის მეთიუ ბარნის სახელით. გიორგი რაზმაძე

გიორგი რაზმაძე
გამოწვევები კინოსა და პერფორმანსისთვის მეთიუ ბარნის სახელით

Giorgi Razmadze
Challenges for Cinema and Performance on behalf of Matthew Barney

საულის ვაჟი – ვერარტიკულირებული ტკივილის „ბარბაროსული“ გამოხატვა. თეო ხატიაშვილი

თეო ხატიაშვილი
საულის ვაჟი – ვერარტიკულირებული ტკივილის „ბარბაროსული“ გამოხატვა

Teo Khatiashvili
“Son of Saul”: “Barbaric” Expression of Non-Articulated Pain

ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲗᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     ART STUDIES

ომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში. ნატო გენგიური

ნატო გენგიური
ომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში

Nato Gengiuri
De-Heroicizing War in Sculpture of the Soviet Georgian Modernist Era

იაპონური თანამედროვე ხელოვნების ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური კონტექსტი. ეკატერინა კენიგსბერგი

ეკატერინა კენიგსბერგი
იაპონური თანამედროვე ხელოვნების ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური კონტექსტი

Ekaterina Kenigsberg
The Global and Local Context of Japanese Contemporary Art Triennales

ინდუსტრიალიზაცია და ბუნების დამორჩილების იდეა 1920-1930-იანი წლების ქართულ საბჭოთა ხელოვნებაში. დავით ნიორაძე

დავით ნიორაძე
ინდუსტრიალიზაცია და ბუნების დამორჩილების იდეა 1920-1930-იანი წლების ქართულ საბჭოთა ხელოვნებაში

Davit Nioradze
Industrialization and the Idea of Subjugation of Nature in the Georgian Soviet Art of the 1920s-1930s

„განკითხვის დღის“ პარადიგმა აღმოსავლეთ და დასავლეთქრისტიანული ტაძრების რელიეფურ ქანდაკებაში. ქეთევან ოჩხიკიძე

ქეთევან ოჩხიკიძე
„განკითხვის დღის“ პარადიგმა აღმოსავლეთ და დასავლეთქრისტიანული ტაძრების რელიეფურ ქანდაკებაში

Ketevan Ochkhikidze
The Judgement Day Paradigm in the Relief Sculpture of Eastern and Western Christian Churches

ᲥᲝᲠᲔᲝᲚᲝᲒᲘᲐ    CHOREOLOGY

ფემინისტური კრიტიკის მეთოდების შესახებ საცეკვაო ხელოვნების ისტორიული ანალიზის კონტექსტში. დილარა შომაევა

დილარა შომაევა
ფემინისტური კრიტიკის მეთოდების შესახებ საცეკვაო ხელოვნების ისტორიული ანალიზის კონტექსტში

Dilara Shomayeva
On the Methods of Feminist Criticism in the Historical Analysis of Dance

ᲛᲣᲡᲘᲙᲝᲚᲝᲒᲘᲐ    MUSICOLOGY

ეროვნული ჰიმნი, როგორც პოლიტიკური დისკურსის ჟანრი და მისი სემიოტიკა. მარინა ქავთარაძე

მარინა ქავთარაძე
ეროვნული ჰიმნი, როგორც პოლიტიკური დისკურსის ჟანრი და მისი სემიოტიკა

Marina Kavtaradze
National anthem as a genre of political discourse and its semiotics

ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲙᲕᲚᲔᲕᲔᲑᲘ    MEDIA RESEARCHES

მეორე ფრონტი – კოვიდის ფენომენიდან მსოფლიო საინფორმაციო ომამდე. ნანა დოლიძე

ნანა დოლიძე
მეორე ფრონტი – კოვიდის ფენომენიდან მსოფლიო საინფორმაციო ომამდე

Nana Dolidze
The second front – from the phenomenon of Covid19 to the global information war

ინფორმაცია, დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ომის არსენალში. ლაურა კუტუბიძე, ლალი ძამუკაშვილი

ლაურა კუტუბიძე, ლალი ძამუკაშვილი
ინფორმაცია, დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ომის არსენალში

Laura Kutubidze, Lali Dzamukashvili
Information, Disinformation, and Propaganda in the arsenal of War