თამარ ჩხეიძე
მნემონური აზროვნება, როგორც ქართული ტრადიციული სამგალობლო ხელოვნების იმანენტური თვისება

Tamar Chkheidze
Mnemonic Thinking As an Immanent Quality of Georgian Traditional Chant