ნანა აკობიძე
მედია და ქალები „ქალის“ წინააღმდეგ

Nana Akobidze
Media and Women Against “Women”