ვიქტორია სუკოვატა
სექსუალურნი და ურცხვნი: ქალების ემანსიპაცია და „დემონური ქალურობა“ მოდერნისტულ ფერწერაში

Viktoriya Sukovata
They Were Sexy and Shameless: Women’s Emancipation and “Demonic Femininity” in Painting of the Modern