კიტი მაჩაბელი
ქალთა გამოსახულებები ადრექრისტიანულ ქართულ ვიზუალურ სისტემაში: კატაულას ქვაჯვარას რელიეფები

Kitty Machabeli
Images of Women in the Early Christian Georgian Visual System: Reliefs of the Kataula Stone Cross