ნინო ჭიჭინაძე
ხატების ქალთა პატრონაჟი შუა საუკუნეების საქართველოში

Nina Chichinadze
Female Icon Patronage in Medieval Georgia