ანტიე ფერმანი
ქალის როლი არქიტექტურაში

Antje Fehrmann
Questioning the Role of Women in Architecture