მარინე (მაკა) ვასაძე
გლობალური გამოწვევები მსოფლიო დრამატურგიასა და უახლეს ქართულ საშემსრულებლო ხელოვნებაში

Marine (Maka) Vasadze
Global Challenges in World Dramaturgy and Modern Performing Art in Georgia