ნატო გენგიური
ომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში

Nato Gengiuri
De-Heroicizing War in Sculpture of the Soviet Georgian Modernist Era