მაია ლევანიძე
სულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში

Maia Levanidze
Changing spiritual and moral values in the culture of the 21st century