ქრისტიან ფრაიგანგი
შემოქმედებითი და არქიტექტურული პასუხი კლიმატურ ცვლილებებზე

Christian Freigang
Artistic and Architectural Responses to Climate Change