ივანე ხუციშვილი
ქალი, როგორც ინსპირაციის წყარო (ჰენრიკ იბსენის პიესის „თოჯინების სახლი“ მაგალითზე)ი

Ivane Khutsishvili
Woman as a Source of Inspiration (On the Example of Henrik Ibsen’s Play “A Doll’s House”)