მაია კიკნაძე
სათეატრო კრიტიკის როლი და მნიშვნელობა 1940-იანი წლების საბჭოთა კავშირში „თეატრალური კრიტიკოსების ერთი ანტიპატრიოტული ჯგუფის შესახებ“

Maia Kiknadze
The Role and Importance of Theater Critics in the 1940s Soviet Union “Regarding One Antipatriotic Group of the Theatrical Critics”