გიორგი ცქიტიშვილი
ჟანრი – პირობითი ცნება

George Tskitishvili
Genre—A Conditional Notion