გუბაზ მეგრელიძე
მსოფლიო პანტომიმა და ქართული თეატრი

Gubaz Megrelidze
World Pantomime and Georgian Theater