რევაზ ჭიჭინაძე
თანამედროვე მოქალაქე, როგორც გამოწვევა მედიისათვის

Revaz Tchitchinadze
A Modern Citizen as a Challenge to the Media