მარინა ქავთარაძე
ეროვნული ჰიმნი, როგორც პოლიტიკური დისკურსის ჟანრი და მისი სემიოტიკა

Marina Kavtaradze
National anthem as a genre of political discourse and its semiotics