მაია ლევანიძე
ადამიანი ურბანულ გარემოში

Maia Levanidze
Man in Urban Environment