სათეატრო კრიტიკის როლი და მნიშვნელობა 1940-იანი წლების საბჭოთა კავშირში „თეატრალური კრიტიკოსების ერთი ანტიპატრიოტული ჯგუფის შესახებ“/The Role and Importance of Theater Critics in the 1940s Soviet Union “Regarding One Antipatriotic Group of the Theatrical Critics”

მაია კიკნაძესათეატრო კრიტიკის როლი და მნიშვნელობა 1940-იანი წლების საბჭოთა კავშირში „თეატრალური კრიტიკოსების ერთი ანტიპატრიოტული ჯგუფის შესახებ“ Maia KiknadzeThe Role and Importance of Theater Critics in the 1940s Soviet Union “Regarding One Antipatriotic Group of the...