ომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში. ნატო გენგიური

ნატო გენგიურიომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში Nato GengiuriDe-Heroicizing War in Sculpture of the Soviet Georgian Modernist Era ვრცლად / read...