სულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში. მაია ლევანიძე

მაია ლევანიძესულიერი, მორალურ-ზნეობრივი ღირებულებების სახეცვლა XXI საუკუნის კულტურაში Maia LevanidzeChanging spiritual and moral values in the culture of the 21st century ვრცლად / read...

თანამედროვე ისტორიული ფილმი: პრობლემები, ტენდენციები თავისებურებები/Contemporary Historical Film: Problems, Trends, Features

ზვიად დოლიძეთანამედროვე ისტორიული ფილმი: პრობლემები, ტენდენციები თავისებურებები Zviad DolidzeContemporary Historical Film: Problems, Trends, Features ვრცლად / read...