ეკატერინა კენიგსბერგი
იაპონური თანამედროვე ხელოვნების ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური კონტექსტი

Ekaterina Kenigsberg
The Global and Local Context of Japanese Contemporary Art Triennales