გიორგი რაზმაძეე
„ოიდიპური ტრაექტორია“ პოზიციური თეორიის ჭრილში

Giorgi Razmadze
Oedipal Trajectory From the Angle of Positioning Theory