მანანა პაიჭაძე
კლუიზა დე ვილმორენის რომანი „მადამ დე…“ და მისი ორი კინოადაპტაციის კომპარატისტული ანალიზი

Manana Paitchadze
The Novel „Madame De. “ By Louise De Vilmorin and the Comparative Study of Its Two Movie- Adaptations