ნანა დოლიძე
ხელოვნება და ციფრული ტექნოლოგიები, როგორც აუდიტორიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტი პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ეპოქაში

Nana Dolidze
Art and Digital Technologies As Tools of Communication With Audience in the Pandemic and Post-Pandemic Era