ლუბა ნაჭყებია
ქორეოლოგია, როგორც ინტერდისციპლინური კვლევის სფერო

Luba Natchkebia
Choreology As a Field of Interdisciplinary Research