ნატო გენგიური
საბჭოთა მოდერნიზმის ეპოქის კინოთეატრების არქიტექტურა საქართველოში

Nato Gengiuri
Georgian Cinema Architecture in the Era of Soviet Modernism