ქეთევან ტრაპაიძე
ეთიკური პარადოქსის ნიმუშები ეკრანზე

Ketevan Trapaidze
Examples of Ethical Paradox On the Screen