ეკატერინა კენიგსბერგი
შემოქმედებითი და კურატორული სტრატეგიები თანამედროვე ბელარუსში

Ekaterina Kenigsberg
Creative and Curatorial Strategies of Modern Belarus