ანდრონიკა მარტონოვა
სულისა და ბედნიერების ძიება შორეული აღმოსავლეთის კულტურებში

Andronika Màrtonova
Between Soul searching and Happiness in Far East`s Cultures