საგამომცემლო ჯგუფი

ᲛᲐᲠᲘᲐᲛ ᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ

ლიტერატურული რედაქტორი

ᲘᲠᲐᲙᲚᲘ ᲑᲔᲠᲘᲫᲔ

ინგლისური ტექსტის რედაქტორი

ᲘᲕᲐᲜᲔ ᲙᲘᲙᲜᲐᲫᲔ

დიზაინერი

ᲔᲙᲐᲢᲔᲠᲘᲜᲔ ᲝᲥᲠᲝᲞᲝᲠᲘᲫᲔ

დამკაბადონებელი

ᲛᲐᲜᲐᲜᲐ ᲡᲐᲜᲐᲓᲘᲠᲐᲫᲔ

სტილისტ-კორექტორი