გიორგი რაზმაძე
პოსტმოდერნისტული ინსტრუმენტები კინოში

Giorgi Razmadze
Postmodernist Instruments in Cinema