ეკატერინე ბაღდავაძე
ორნამენტის კატეგორიები და ძალაუფლება

Ekaterine Bagdavadze
The Categories of Ornament and Concept of Power