გამოცემები

№3-13-2023

№3-13-2023

სარჩევი №3 (13) 2023 ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲐ ᲓᲐ ᲒᲚᲝᲑᲐᲚᲣᲠᲘ ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ CULTURE AND GLOBAL CHALLENGES ხელოვნებისა და მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებული International Journal of Arts And Media Researches ვრცლდ / read more... ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIES...

№2 (12) 2022

№2 (12) 2022

სარჩევი№2 (12) 2022ᲥᲐᲚᲘ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐWOMEN AND ARTSხელოვნებისადა მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებულიInternational Journal of ArtsAnd Media Researchesვრცლდ / read more...ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIESᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     FILM STUDIESᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲗᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     ART...

№1 (11) 2021

№1 (11) 2021

სარჩევი№1 (11) 2021ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔᲝᲑᲐART AND MODERNITYხელოვნებისადა მედიის კვლევების საერთაშორისო კრებულიInternational Journal of ArtsAnd Media Researchesვრცლად / read more...ᲗᲔᲐᲢᲠᲝᲚᲝᲒᲘᲐ      THEATRE STUDIESᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ     FILM STUDIESᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲗᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ   ...