კონტაქტი

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ
ᲨᲝᲗᲐ ᲠᲣᲡᲗᲐᲕᲔᲚᲘᲡ ᲗᲔᲐᲢᲠᲘᲡᲐ
ᲓᲐ ᲙᲘᲜᲝᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ ᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲢᲔᲢᲘᲡ
II ᲙᲝᲠᲞᲣᲡᲘ

ᲜᲐᲢᲝ ᲒᲔᲜᲒᲘᲣᲠᲘ
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი
+995 577 94 70 03    +995 593 24 42 78

ᲛᲐᲠᲘᲐᲛ ᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
ლიტერატურული რედაქტორი
+995 577 28 87 50

0102 თბილისი,
დავით აღმაშენებლის გამზირი 40.
conference@tafu.edu.ge