ზვიად დოლიძე
თანამედროვე ისტორიული ფილმი: პრობლემები, ტენდენციები თავისებურებები

Zviad Dolidze
Contemporary Historical Film: Problems, Trends, Features