თეა სხიერელი
რენდული მედიის ეკოსისტემის როლი კომპანიის საიმიჯო კაპიტალის შექმნაში კომპანია Chanel-ის მაგალითზე

Tea Skhiereli
The Role of the Brand Media Ecosystem in Creating a Company’s Image Capital Exemplified By the Company Chanel