მანანა ლეკბორაშვილი
„ახალი ქალი“ და 20-იანი წლების საბჭოთა კინემატოგრაფი

Manana Lekborashvili
The new woman and the 1920s soviet cinema